Институт ИМС - Делатност

  • Научно-истраживачка делатност и развој у грађевинарству и производњи грађевинских материјала, енергетици, машинству, процесној индустрији и другим областима
  • Лабораторијска испитивања и истраживања материјала и производа
  • Испитивање и истраживање грађевинских и машинских конструкцијa
  • Контролисање електро-енергетских постројења и објеката и опреме под притиском
  • Геотехничка истраживања и испитивања терена
  • Развој и примена технологија грађења и система преднапрезања
  • Израда и контрола свих фаза пројектне документације
  • Консалтинг услуге и стручни надзор
  • Сертификација грађевинских производа
  • Испитивање оспособљености испитних лабораторија

Основна идеја приликом оснивања Института ИМС била је потреба за јединственом институцијом, која би се поред истраживања и развоја, бавила и редовном контролом сировина, полупроизвода и производа грађевинске и металске индустрије.

Данас, Институт за испитивање материјала учествује у готово свим значајним грађевинским подухватима у Србији, у фази пројектовања, контроле, испитивања и надзора, као и у раду на оцени стања и ревитализацији хидро и термо-енергетских постројења.

Снага Института ИМС није само у бројним лабораторијама, већ и у разноврсним специјалистичким услугама које пружа, попут сопствених решења технологије грађења и система преднапрезања. Институт својом мултидисциплинарошћу од оснивања до данас представља референтну институцију за све области грађевинарства и индустрије грађевинских материјала.

Вишедеценијска традиција професионалног деловања у наведеним областима, низ изведених објеката у земљи и иностранству, најсавременија опрема и специјализовани високостручни кадар, препоручили су нас као поузданог партнера великом броју значајних инвеститора, извођачких фирми и консултаната и донели бројна признања.

ParaSert

Институт за испитивање материјала је акредитован као истраживачко-развојни институт у области техничко-технолошких наука (грађевинарство, машинство, енергетика…), где постиже значајне резултате у основним и примењеним истраживањима, преноси освојена знања у привреду, школује кадрове и инвестира у истраживачку инфраструктуру. Истраживачки кадар је, поред редовних послова, ангажован и на истраживачким пројектима, сарађује са великим бројем сродних институција, организује велики број научно-стручних скупова, публикује резултате истраживања у међународним и домаћим часописима и примењује развијена техничка решења и патенте.

Институт ИМС је једини представник из Србије у Европској мрежи грађевинских истраживачких института (ЕНБРИ), као једини члан овог удружења врхунских европских институција из земље ван Европске уније.

Са својом традицијом, изузетним кадровским потенцијалом, опремом и техничким средствима којима располаже, мисија Института ИМС је да пружи високостручне услуге у домену своје делатности, односно да истраживачко-развојним, контролним и експерименталним активностима приближи  грађевинску и металску индустрију и енергетику Србије и региона савременим европским захтевима и стандардима.

Визија Института ИМС је да одржи своју позицију међу водећим мултидисциплинарним научно-истраживачким организацијама у Србији и региону, уз учешће у свим значајнијим пројектима у области грађевинске и металске индустрије и енергетике кроз пласман комерцијалних услуга високог квалитета и на тај начин допринесе развоју Србије и региона кроз примену резултата научног рада у привреди.

Циљ Института ИМС је да, у сарадњи са својим пословним партнерима, задржи водећу улогу у области испитивања и истраживања материјала, производа и технологија и допринесе развоју Србије и региона кроз примену резултата научног рада у привреди.