Centar za puteve i geotehniku

Центар за путеве и геотехнику - Делатност

 • Вишегодишње лидерство у области испитивања шипова
 • Геолошка и геотехничка истраживања и испитивања терена за инфраструктурне објекте (путеве, железничке пруге, мостове, индустријске објекте, аеродроме, стамбене и пословне комплексе и др.), као и за потребе израде пројеката санација клизишта
 • Вршење стручног надзора при изградњи, реконструкцији и санацији инфраструктурних објеката (државни путеви, железничке пруге, мостови, бране, индустријски објекти, аеродроми, стамбени и пословни комплекси и др.)
 • Израда и техничка контрола пројектне документације за различите фазе и нивое пројектовања објеката високоградње, нискоградње, саобраћаја и хидроградње, као и за потребе просторног планирања и заштите животне средине и друго
 • Израда пројеката рехабилитација и реконструкција путева свих категорија са пратећим објектима
 • Пројектовање коловозних конструкција са применом нових асфалтних мешавина и савремених технологија грађења
 • Испитивање саобраћајне сигнализације на терену и у лабораторијама Института.
 • Извођење теренских истражних радова/опита: :
  • истражне бушотине
  • статички пенетрациони опити (CPT и CPTU)
  • стандардни пенетрациони опити (SPT)
  • опити дилатометарском сондом (DMT и SDMT)
  • испитивања водопропустљивости тла различитим теренским методама (VDP)
  • уградња пијезометарских конструкција са праћењем режима подземних вода
  • израда студија, експертиза, консултантске услуге, комплетан консалтинг у области геотехничког инжењеринга
 • У лабораторији за путеве и геотехнику врше се испитивања узорака тла, каменог агрегата и брашна, битумена и битуменских емулзија, асфалтних мешавина
 • У оквиру лабораторијских испитивања на терену врши се контрола квалитета уграђеног материјала и изведених радова (претходна, текућа, контролна испитивања)

Стручни кадар центра чине педесет три дипломирана инжењера техничких наука, од којих су четири доктора и један магистар техничких наука, а на школовању су тренутно два докторанта.

Запослени у Центру за путеве и геотехнику аутори су више проналазака, а такође и добитници бројних домаћих и међународних награда и признања.

Испитивање шипова
 • SLT метода (Static load test) – испитивање статичке носивости шипа
 • DLT метода (Dynamic load test) – испитивање мобилисане носивости шипa
 • PDA метода (Pile driving analysis) – анализа носивости шипа у току извођења
 • PIT (SIT) метода (Pile(Sonic) integrity testing) – испитивање интегритета и дужине шипа
 • CSL- Crosshole Sonic Logging – испитивање интегритета шипа кроз поречне пресеке дуж стабла шипa
Геолошко – геотехничка истраживања и испитивања терена
Санација клизишта
Стручни надзор
Лабораторија за путеве и геотехнику
Одељење за пројектовање саобраћајница
Испитивање саобраћајне сигнализације
Oрганизационе целине у оквиру Центра за путеве и геотехнику

Одељење за геотехнику и надзор

 

Одељење за контролна и теренска испитивања

 

Одељење за пројектовање саобраћајница

 

Лабораторија за путеве и геотехнику