Centar za materijale

Центар за материјале - Делатност

  • Испитивање и истраживање
  • Надзор
  • Пројектовање
  • Научно-истраживачки ради и развој
  • Израда студија, стручних експертиза и елабората о испитивању и истраживању широког спектра примарних и секундарних сировина и готових производа у области грађевинских материјала: камен, агрегат, производи грађевинске керамике, бетон, додаци бетону, цемент, креч, малтери, дрво, гума, кожа, пластичне масе, термоизолациони и хидроизолациони материјали.
  • Инжењеринг и консалтинг у области заштите животне средине: израда студија, планова и програма управљања индустријским отпадом, карактеризација отпада, консалтинг у области управљања индустријским отпадом, технолошкоразвојни пројекти у области рециклажних технологија, примена ЕУ директива у области заштите животне средине.

У Центру за материјале се обављају испитивања и истраживања механичких, хемијских, физичких, термичких и акустичних својстава сировина и основних грађевинских материјала, контрола квалитета готових производа и употребних перформанси конструкција, елемената зграда и комплетних зграда.

Сарадници Центра за материјале активно учествују у надзору при извођењу капиталних инфраструктурних пројеката, надзору фабрикa и фабричке контроле производње великог броја производа, комисијама за усвајање и доношење стандарда из области грађевинских материјала.

Резултати испитивања се користе као подлога за сертификовање и утврђивање квалитета материјала, производа и изведених радова. Институт ИМС је именован као тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа. Искуства стручног и развојног рада у области основних и примењених истраживања се користе за развој нових и побољшање карактеристика традиционалних материјала, унапређење технологије производње грађевинских материјала, грађевинских радова, техничке регулативе и стандарда везаних за грађевинарство.

Значајан део истраживачког рада посвећен је заштити човекове средине и коришћењу секундарних сировина у производњи грађевинских материјала.

 
Организационе целине у оквиру Центра за материјале