STIMS-Ocenjivanje i verifikacija

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Оцењивање и верификација сталности перформанси грађевинских производа

Институт ИМС а.д. је од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре именован као тело за спровођење оцењивања и верификације сталности перформанси за следеће производе:

 
Р.бр.Производ / Група производаРешење бројРеферентни документ
1
Цемент опште намене и цемент за специјалну намену
35-00-00251/2013-04 од 28.05.2014. године
2

Челик за армирање бетона у облику:

  1. шипки, ваљане жице, вучене жице и производа добијених одмотавањем котура;
  2. табли машински заварене мреже фабричке израде;
  3. решеткастих носача
119-01-00217/2016-08
од 21.04.2017. /измене 119-01-00925/2022-08 од 28.12.2022. године
3
Хемијски додаци бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање
35-00-00089/2020-08
од 24.12.2020. године
4
Елементи за зидање од глине, елементи за зидање од калцијум-силиката и блокови од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице
35-00-00108/2020-08
од 23.12.2020. године
5
Елементи система цевовода од пластичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање
35-00-00090/2021-08
од 07.10.2021. године
6
Фракционисани агрегат за бетон и асфалт
119-01-01047/2021-08
од 24.12.2021. године
Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)
7
Портланд-композитни цемент са смањеним садржајем клинкера
35-00-00266/2021-08
од 21.02.2022. године
Српски документ за оцењивање – Портланд-композитних цемената са смањеним садржајем клинкера СДО 15 001:2021 („Сл. гласник РС”, бр. 120/21)
8
Зидарски цемент
119-01-01166/2022-08 од 27.03.2023. године
SRPS EN 413-1:2013, Зидарски цемент Део 1: Састав, спецификације и критеријуми
9
Хидраулична везива за путеве-Брзоочвршћавајућа везива за путеве
119-01-01166/2022-08 од 27.03.2023. године

SRPS EN 13282-1:2015
Хидраулична везива за путеве-Брзоочвршћавајућа везива за путеве-Састав, спецификација и критеријуми

10
Грађевински креч
119-01-01166/2022-08 од 27.03.2023. године
SRPS EN 459-1:2011 Грађевински креч-Део 1: Дефиниција, спецификација и критеријуми усаглашености
11
Сулфатно отпорни портланд-композитни цемент
119-01-01165/2022-08 од 27.03.2023. године
Српски документ за оцењивање сулфатно отпроних портланд-композитних цемената SDO 15 002:2022 (Сл. Гласник РС 139/2022)
12
Бетон
35-00-00105/2023-08 од 22.12.2023. године
Правилник о техничким захтевима за бетон (Сл. Гласник РС 48/2023)
 

Радње које Институт ИМС спроводи у оквиру оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа према одређеном систему за оцењивање и верификацију сталности перформанси – 1+, 1 и 2+, дефинисане су у Правилнику о начину спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2019) и Закону о грађевинским производима.

Опште информације о поступку спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси приказане су у документу ST 03, Правила ИНСТИТУТА ИМС за сертификацију производа према АВЦП системима 1+, 1 и 2+

 

Подношење пријаве

Пријава за оцењивање и верификацију сталности перформанси подноси се на званичном обрасцу сертификационог тела (STZ 51, Пријава за сертификацију), чиме клијент потврђује да је сагласан са условима сертификације. Уз пријаву за сертификацију клијент је дужан да поднесе сва документа, која зависно од техничке спецификације захтева сертификационо тело.