Logistika

Логистика - Заједничке службе

Заједничке службе Института ИМС управљају и координирају многобројним активностима којима се обезбеђује ефикасан проток материјала и информација.

Одговарајуће услуге се пружају у складу са прописима којима се регулише одређена област и одговарајућим документима – процедурама система квалитета.

Заједничке службе Института ИМС чине:

Финансијска служба
 • Рачуноводство
 • Књиговодство
 • План и анализа
 • Унутрашња и спољна трговина
 • Набавна служба
 • Ликвидатура
 • Магацинско пословање
Служба за опште и помоћно-техничке послове
 • Правни и кадровски послови
 • Информатичко-библиотечка делатност
 • Маркетинг
 • Општи послови (везани за архиву, писарницу, експедицију, пословну администрацију, обезбеђење, централу)
 • Техничко одржавање
 • ППЗ, БЗР
 • Послови у радионици, гаражи и котларници Института