Центар за материјале

Центар за материјале се бави испитивањем сировина за производњу грађевинских материјала, као и контролом квалитета готових производа.
Такође, у Центру за материјале се врше испитивања конструкција и елемената зграда у погледу звучне, топлотне и противпожарне заштите.

Основна делатност Центра за метале и енергетику је испитивање метала и машинске опреме коришћењем метода са разарањем, или без разарања. Осим тога, стручњаци Центра за метале и енергетику се баве пројектовањем, као и пружањем консалтинг услуга.
У Центру за путеве и геотехнику се пројектују нове и анализирају постојеће коловозне конструкције, уз редовну контролу квалитета материјала и изведених радова. Стално се врше истраживања у области механике коловоза, као и геомеханичка испитивања за потребе пројектовања и градње бројних објеката.

Активности Центра за конструкције и преднапрезање обухватају:
архитектонско и грађевинско пројектовање, консалтинг у области грађевинарства, развој и примену система преднапрезања, као и производњу, испоруку и сервис опреме за преднапрезање.