Kontrolno telo-Delatnost

Контролно тело - Делатност

Оцењивање и верификација сталности перформанси грађевинских производа

Акредитација Контролног тела Института ИМС обухвата области контролисања које се спроводе у Центру за метале и енергетику.

 

Контролисање делова постројења и објеката при изградњи, реконструкцији, ревитализацији и ремонту – процесних, хидроенергетских, хидромашинске опреме, хидромеханичке опреме, термоенергетских, турбоенергетских). Квалификација технологија заваривања металних материјала (електролучно заваривање, гасно заваривање, наваривање). Контролисање производа од гвожђа и челика – пљоснати производи, лимови, траке, профили, цеви, шипке, жице, одливци, откивци, ливено гвожђе. Контролисање металних конструкција – челичних и алуминијумских. Контролисање нове опреме под притиском. Оцењивање усаглашености нове опреме под притиском применом модула  Б и Ф  према одредбама Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском и релевантних хармонизованих стандарда.

 

Институт за испитивање материјала а.д. Београд, као Контролно тело, акредитовано у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 (Сертификат о акредитацији бр. 06-170) пружа својим клијентима следеће услуге (Обим акредитације 06-170):

ГВОЖЂА И ЧЕЛИЦИ
(пљоснати производи, лимови, траке, профили, цеви, шипке, жица,
одливци, отковци, ливено гвожђе)
КОНТРОЛИСАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КВАЛИТАТИВНО КОНТРОЛИСАЊЕ
(визуелно, магнетским честицама, пенетрантима, ултра звуком, радиографијом, хемијска, механичка и металографска)
МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
(челичне, алуминијумске)

-КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-КОНТРОЛИСАЊЕ КОМПЛЕТНОСТИ ДЕЛИМИЧНИХ ИСПОРУКА (монтажних комада)
-КОНТРОЛА ПРИ МОНТАЖИ
-ВЕРИФИКАЦИЈА НОВИХ КОНСТРУКЦИЈА
-КОНТРОЛИСАЊЕ У УПОТРЕБИ
-КВАЛИТАТИВНО КОНТРОЛИСАЊЕ
(визуелно, магнетским честицама, пенетрантима, ултра звуком, радиографијом, хемијска, механичка и металографска, контрола геометрије)
-КОНТРОЛИСАЊЕ ПОПРАВКИ И МОДИФИКАЦИЈА
-ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ
-ВАНРЕДНО КОНТРОЛИСАЊЕ

ДЕЛОВИ ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКАТА
(процесних, хидроенергетских,
хидромашинске опреме,
хидромеханичке опреме, термо-енергетских,
турбоенергетских) при изградњи, реконструкцији, ревитализацији и ремонту
-КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-КВАЛИТАТИВНО КОНТРОЛИСАЊЕ
(визуелно, магнетским честицама, пенетрантима, ултразвуком, радиографијом, хемијска, механичка и металографска)
-КОНТРОЛИСАЊЕ ПОПРАВКИ И МОДИФИКАЦИЈА
-КОНТРОЛИСАЊЕ У УПОТРЕБИ-ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА МЕТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА
(електролучно заваривање, гасно заваривање,
електроотпорно заваривање, наваривање)
-КОНТРОЛИСАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-КВАЛИФИКАЦИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА НА БАЗИ ИСПИТНОГ УЗОРКА
-КВАЛИФИКАЦИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА НА ОСНОВУ
ПРОВЕРЕНИХ ПОТРОШНИХ МАТЕРИЈАЛА
-КВАЛИФИКАЦИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА НА ОСНОВУ
ПРЕТХОДНОГ ИСКУСТВА У ЗАВАРИВАЊУ-КВАЛИФИКАЦИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА НА БАЗИ ИСПИТИВАЊА ПРЕ ПОЧЕТКА ПРОИЗВОДЊЕ