Centar za konstrukcije i prednaprezanje

Центар за конструкције и преднапрезање - Делатност

  • Израда пројектно-техничке документације за изградњу, санацију или реконструкцију грађевинских објеката и конструкција
  • Консалтинг у области грађевинарства
  • Развој и примена технологије грађења и система преднапрезања
  • Производња, испорука и сервис опреме за преднапрезање
  • Испитивање носивости геотехничких сидара и анкера и инжењеринг услуге у области стабилизације косина и клизишта
  • Обука кадрова за рад са опремом за преднапрезање и извођење радова преднапрезања (накнадно преднапрезање и адхезионо преднапрезање)
  • Експертиза и оцена стања преднапрегнутих конструкција (контрола силе у кабловима, стање каблова и котви, степен заштите)
  • Специјални радови у грађевинарству применом технологије преднапрезања (санација конструкција, лифтовање тешких терета)
  • Испитивање грађевинских конструкција и производа грађевинске и машинске индустрије пробним оптерећењем

Центар за конструкције и преднапрезање обухвата делатности захваљујући којима је Институт ИМС стекао велики углед у земљи и иностранству. Кроз рад на широком спектру активности везаних за изградњу или санацију и реконструкцију различитих грађевинских објеката и конструкција, посебно кроз примену технолошких решења заснованих на преднапрезању, сарадници Центра настављају богату традицију Института ИМС. Савремена опрема и високоспецијализовани кадар омогућавају извођење радова преднапрезања, реализацију испитивања у лабораторији и на терену, као и пројектовање и развој.

У пословима Центра за конструкције и преднапрезање на капиталним инфраструктурним објектима и у обнови градитељског наслеђа активно учествују скоро све остале организационе целине Института ИМС, како би се обезбедио интегрални мултидисциплинарни приступ, који резултира одрживим решењима.

Технологије преднапрезања

Пратећи светске трендове у грађевинарству, Институт ИМС је развио савремене технологије и широк асортиман опреме и котви за каблове оформљене од глатке жице (систем ИМС) и ужади (системи СПБ и СПБ СУПЕР), а за силе од 12 до 7.700 кН. Ови системи се примењују за накнадно и адхезионо преднапрезање бетона, преднапрезање геотехничких сидара, косих каблова мостова, монтажу конструкција, лифтовање тешких терета и друге специјалне радове. Наведене технологије су базиране на примени Еврокода, пратећих европских норми и стандарда, као и на препорукама ФИП/фиб.

Савремени системи и специјализовани високостручан кадар омогућили су учешће Института ИМС у реализацији најзначајнијих објеката у земљи, као и присуство у многим земљама света.

Пројектовање

Израда пројектно-техничке документације представља једну од основних делатности Института ИМС још од његовог оснивања. Наши стручњаци учествовали су у пројектовању великог броја значајних објеката – мостова, хала, стамбених насеља, различитих инжењерских конструкција, пословних и јавних објеката.

Технологија грађења

Технологија грађења, развијена у Институту ИМС, представља савремени систем префабрикованог грађења у скелетном систему, оригиналног концепта везе стубова и таваница применом преднапрезања. ИМС технологију карактеришу изузетне техничке перформансе, ефикасна организација и пројектовање употребом каталошких елемената примарне конструкције и секундарних система, мала количина бетона и челика, економичност производње и брза монтажа. Применом ИМС технологије грађења је изграђено више стотина хиљада станова у земљи и свету.

Утврђивање стања и санација објеката и конструкција

Изузетно значајна област рада Центра за конструкције и преднапрезање је утврђивање стања и израда пројеката санације различитих објеката и конструкција.

Примена преднапрезања у санацијама конструкција може представљати модеран и флексибилан начин санације или бити део комплексног решења санације конструкција,  и то кроз спој примене традиционалних материјала градње, модерних материјала савременог градитељства и примене технологије преднапрезања.

Испитивање конструкција

У оквиру Центра за конструкције и преднапрезање ради акредитована Лабораторија за испитивање конструкција, која врши испитивања пробним оптерећењем по стандардним методама или по захтеву наручиоца.

Испитивање грађевинских конструкција при статичком и динамичком оптерећењу врши се на терену и у лабораторији, у циљу утврђивања носивости и трајности конструкција, као и квалитета изведених радова. Истраживање, пројектовање и развој при увођењу у праксу нових конструкција и система градње се спроводи у сопственој хали за испитивање конструкција, као и на објектима или градилиштима и у производним погонима.

Услуге лабораторије обухватају испитивање грађевинских конструкција (мостова, зграда, хала, кранских стаза), испитивање механичких стенских анкера пробним оптерећењем, испитивање елемената грађевинске и машинске индустрије пробним оптерећењем (анкери за причвршћивање, бетонски стубови и јарболи, дрвени стубови, самоносећи изолациони панели, поклопци шахтова, носивост звучних баријера, грађевински подупирачи, стаклене ограде и друго).

Организационе целине у оквиру Центра за конструкције и преднапрезање