Laboratorije-Delatnost

Лабораторије ИМС

Акредитација

Институт ИМС, односно његове организационе јединице, су акредитоване код Акредитационог тела Србије – АТС и то:

 
  • Према SRPS ISO IEC 17025:2017 , Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање
Акредитоване лабораторије

Све заинтересоване стране имају право да поднесу приговор или жалбу на реализовану услугу. Са приговорима/жалбама ће се поступати у складу са документом IP 28 Приговори и жалбе.

 

Запослени у лабораторији, као и сви остали који учествују у лабораторијским активностима или имају приступ подацима, обавезују се да, у складу са документима ИМС, чувају поверљивим информације које добију од корисника или из других извора или које настану током реализације лабораторијских активности и не откривају их трећим лицима осим ако се то не захтева законом. У случају чињења информација јавно доступним корисник ће унапред бити обавештен о томе.