Sistem kvaliteta

Интегрисани системи менаџмента

Успостављањем интегрисаног система менаџмента према стандардима SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 45001, као и његовим одржавањем и унапређењем, Институт ИМС већ дуги низ година континуирано унапређује квалитет свих сегмената свог пословања и квалитет својих услуга, ради на разумевању контекста пословања организације и захтева и очекивања корисника и свих заинтересованих страна, као и препознавању и смањењу ризика и подстицању прилика.

Данас, сертификација интегрисаног система менаџмента обухвата следеће области:

 • истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукамa
 • пројектовање и надзор у грађевинарству
 • техничка испитивања и анализе
 • еталонирање мерне опреме
 • производња машинске опреме за грађевинарство
 • развој система преднапрезања и технологије грађења
 • сертификација производа
 • сертификација особа
 • контролисање производа, процеса и постројења
 • испитивање оспособљености испитних лабораторија

Акредитација организационих целина

Своју компетентност Институт ИМС је потврдио највећим обимом акредитације код Акредитационог тела Србије (АТС), акредитовањем испитних лабораторија, лабораторија за еталонирање, сертификационог тела за производе, сертификационог тела за сертификацију особа, контролног тела и провајдера за испитивање оспoсoбљености.

Лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање Института ИМС су акредитоване према SRPS ISO/IEC 17025, и то:

 • Централна лабораторија за испитивање материјала
 • Лабораторија за испитивање метала
 • Лабораторија за путеве и геотехнику
 • Лабораторија за испитивање конструкција
 • Метролошка лабораторија за акустику и вибрације
 • Метролошка лабораторија за механичке величине

Институт ИМС је акредитован за обављање послова:

 • сертификације производа према SRPS EN ISO/IEC 17065
 • сертификације особа према SRPS ISO/IEC 17024
 • сертификације особа према SRPS ISO/IEC 17024
 • испитивања оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043

Овим је још једном доказан висок ниво стручности и компетентности Института ИМС, односно запослених који се у поступку акредитације оцењују.