Centar za metale i energetiku

Центар за метале и енергетику - Делатност

  • Контролисања и испитивања методама без разарања и са разарањем:
    • Контролисање и испитивање и анализа стања метала и производа од метала, технологија заваривања металних материјала
    • Контролисање и испитивање машинске опреме (хидроелектране, термоелектране, површински копови…)
  • Еталонирање уређаја (мерила за механичке величине)
  • Експертизе ломова машинске опреме
  • Консалтинг услуге

Центар за метале и енергетику Института ИМС је од свог оснивања присутан на већини капиталних објеката енергетике (термо и хидроелектране, рударска постројења – површински копови, бродоградилишта и рафинерије), процесним постројењима и носећим челичним конструкцијама.

Центар ради и на истраживачким пројектима и студијама, пружа консултантске услуге и изводи испитивања на основним материјалима и завареним спојевима. Развојни пројекти и стручне услуге обухватају широк опсег истраживања компонената и опреме за одржавање, реконструкцију и ревитализацију енергетских, процесних и других постројења, као што су: испитивање и анализа стања метала и производа од метала, контрола израде и контролисање-испитивање машинске опреме методама са и без разарања, експертске анализе узрока појаве оштећења, отказа и ломова, надзор над изградњом гасовода, еталонирање уређаја механичких величина, инжењеринг и консалтинг услуге.

Методе испитивања без разарања

Методе испитивања без разарања обухватају визуелна испитивања, испитивање магнетним честицама, испитивање пенетрантима, ултразвучно испитивање, радиографско испитивање, мерење тврдоће  и испитивање микроструктуре методом реплика основног материјала и заварених спојева.

Методе испитивања са разарањем

Методе испитивања са разарањем обухватају анализе хемијског састава (G-V, XRF), испитивање затезањем (Re, Rm, A, Z) – статичка и динамичка, на  собној и повишеној температури, у опсегу до 1000 kN, одређивање енергије удара – жилавост по Шарпију (KV, KU), на собној и сниженој температури, испитивање тврдоће (HB, HV, mHV, HRB, HRC), металографска испитивања и технолошке пробе – увијање, савијање, превијање и смицање.

Центар за метале и енергетику кроз реализацију испитивања са разарањем учествује у сертификацији бетонског челика према важећим прописима.

Хидро и термо-енергетска постројења и површински копови

Стручни тимови Института ИМС перманентно су укључени у рад на одржавању хидроелектрана, кроз контролисање, Испитивање, анализу стања и процену преосталог радног века опреме (турбина, цевовода, хидромемханичке опреме: затварача, врата, сервомотора…), израду техничких услова, контролу израде и пријем машинске и хидромеханичке опреме и израду технологија санације оштећења на опреми.

Центар за метале и енергетику, у сарадњи са осталим организационим целинама Института ИМС, учествује у контролисању, испитивању, анализи стања и процени преосталог радног века опреме на термоелектранама (турбинске опреме, паровода, делова котловског постројења, млинова, транспортних уређаја…).

На површинским коповима, Центар спроводи испитивање, анализу стања и процену века опреме роторних и Еш багера, израду планова и програма превентивног одржавања багера, израду технологије санације оштећења на багерима и испитивање челичних ужади за багере.

Челичне конструкције и заваривање

Центар за метале и енергетику врши испитивање, анализу стања и процену века челичних конструкција мостова, спортских и производних хала, далековода, антенских стубова.

Организационе целине у оквиру Центра за метале и енергетику
Одељење за контролу опреме и механичко технолошка испитивања
Лабораторија за испитивање метала
Услуге испитивања обавља акредитована Лабораторија за испитивање метала. Висока стручност запослених, добра опремљеност и добра лабораторијска пракса чине основу професионалног приступа којим се остварује добар однос са корисницима услуга лабораторијских испитивања.
Метролошка лабораторија за механичке величине
Услуге еталонирања обавља акредитована Лабораторија за еталонирање механичких величина. Лабораторија за механичке величине опремљена је савременом опремом за мерење:
Силе –  Уређаји за мерење силе – машине за испитивање механичких особина материјала ; мерни  претварачи силе –  укупног опсега од 2N до 5 MN,
Момент силе – Момент кључеви од 10Nm-2000 Nm,
Енергије удара – Charpy клатна 0-300 J,
Тврдоћа метала – Апарати за мерење тврдоће по Бринелу, Викерсу и Роквелу.
Контролно тело и Сертификационо тело за сертификацију особа Института ИМС директно учествују у раду Центра за метале и енергетику