Naučni blok

Научни блок ИМС

Институт ИМС је истраживачко-развојни институт, акредитован и уписан у регистар научно-истраживачких организација Републике Србије. Основна делатност Института је истраживање и развој у техничко-технолошким и сродним природним наукама. 

Водећи научно-истраживачки кадар својом мултидисциплинарношћу и експертизом покривају бројне области у оквиру акредитоване делатности Института ИМС. Претходних година, у складу са трендовима савремене науке, најзаступљенији су национални и међународни научно-истраживачки пројекти у областима грађевинарства са инжењерством материјала, геотехнике са путоградњом и машинства са енергетиком.

Институт ИМС има изузетно добру сарадњу са привредом, како на решавању актуелних проблема, тако и трасферу технологије и знања путем техничких решења и патената. Институт активно учествује у решавању различитих друштвених изазова из области грађевинарства и сродних делатности. Услуге трансфера технологије у највећем броју случајева се пружају унутар куће. Мултидисциплинарност тимова и пројеката трансфера технологије (патенти, техничка решења) обезбеђена је кроз партнерство са другим развојно-истраживачким установама и универзитетима. Институт се активно обраћа партнерима из приватног сектора – најпре кроз претходно поменути трансфер знања, а потом и путем редовног одржавања семинара и обука у организацији Института за сараднике из привреде.

Кроз сарадњу на научним пројектима, усавршавање научно-истраживачког кадра, учешће у координисању докторским дисертацијама, техничка решења примењива у привреди и друге публикације, Институт ИМС остварује константну сарадњу са великим бројем високо-школских установа (са Универзитета у Београду: Грађевински факултет, Технолошко-металуршки факултет, Рударско-геолошки факултет, Машински факултет; са Универзитета у Новом Саду: Факултет техничких наука, Грађевински факултет у Суботици; Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу) и научно-истраживачких организација чија је делатност слична или компатибилна (Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Институт за хемију, технологију и металургију, Институт за општу и физичку хемију, Институт техничких наука САНУ, Институт Јарослав Черни, Институт за путеве, Институт за нуклеарне науке Винча, Војно-технички институт, итд.).

Институт ИМС и/или његове лабораторије и запослени су чланови многих међународних асоцијација: ENBRI – The European Network of Building Research Institutes; RILEM – International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures;  ECERS – European Ceramic Society (кроз чланство у Српском керамичком друштву – The Serbian Ceramic Society (SeCerS); ModTech – Modern Technologies in Industrial Engineering, Republic of Serbia Branch; European Welding Federation (кроз чланство у Друштву за унапређивање заваривања у Србији – Serbian Welding Society), EfNDT European federation for Non Destructive Testing (кроз чланство у Српском друштву за испитивања без разарања – СДИБР); IIW – International Institute of Welding; CEN – European Committee for Standardization, итд.

Такође, постоји тесна сарадња са међународним истраживачким и високо-школским организацијама у циљу размене знања, публиковања остварених резултата и учешча на интернационалним пројектима и билатералама: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, Љубљана, Словенија; Faculty of Civil Engineering, Загреб, Хрватска; The Technical and Test Institute for Construction Prague, TZUS, Праг, Чешка; Институт ИГХ, д.д. Загреб, Хрватска;  Technische Universität Wien, Аустрија; Thapar University, Патиала, Индија; итд.

Институт постиже одличне међународно признате резултате иако се истраживачи баве упоредо научно-истраживачким и инжењерским радом. Синергија науке и праксе је управо оно што чини Институт ИМС јединственим и што истраживачима омогућава да публикују своје резултате у истакнутим врхунским међународним часописима. Истраживачи Института ИМС активно учествују у евалуацији међународних пројеката, а уједно су ангажовани и као рецензенти у врхунским међународним часописима.

Осим публикација у часописима, истраживачи из Института активно учествују на конференцијама било кроз дисеминацију резултата или кроз учешће у организационим и научним одборима. Институт ИМС је у претходим годинама био организатор и суорганизатор великог броја националних и међународних конференција. Истраживачи публикују своје резултате и у виду међународних монографија и техничких решења признатих на међународном нивоу.

Током 2022. године Институт ИМС се активно укључио у пројекат Отворена наука, чији је циљ слободан приступ научном знању и резултатима истраживања. Дигитални репозиторијум публикација сарадника Института ИМС у електронском формату је доступан на адреси www.rims.institutims.rs.