Centar za puteve i geotehniku-Laboratorija

Центар за путеве и геотехнику - Референце

Лабораторија за путеве и геотехнику
Лабораторија за путеве и геотехнику је акредитована код Акредитационог тела Србије (АТС) према СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017. Обимом акредитације су као предмет испитивања обухваћени: тло, камени агрегат, камено брашно, битумен, битуменске емулзије, асфалтне мешавине, испитивање саобраћајне сигнализације, узорковање тла, каменог агрегата, каменог брашна и асфалтних мешавина, као и теренска испитивања геотехничких конструкција-шипова. Значајна област деловања је контрола квалитета уграђеног материјала за инфраструктурне објекте (путеви, железничке пруге, мостови, бране, индустријски објекти, аеродроми, стамбено – пословни комплекси и сл.). Инжењери Лабораторије за путеве и геотехнику активно учествују у раду националних техничких комисија Института за стандардизацију Србије (комисија У227: Материјали за путеве, комисија У182: Геотехника и комисија Б336: Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хидроизолацију), као експерти на доношењу српских стандарда и потврђивању европских стандарда.
Новије референце:
 • контрола квалитета уграђеног материјала при изградњи аутопутева на коридорима X и XI
 • лабораторијска геомеханичка испитивања за потребе изградње бране Бистрице на реци Пештан
 • контрола квалитета уграђених материјала приликом извођења радова на изградњи бране и акумулације Ариље – профил Сврачково
Актуелни пројекти:
 • аутопут Прељина-Пожега
 • аутопут Рума-Шабац
 • аутопут Сурчин-Нови Београд
 • аеродром Никола Тесла Београд
 • више индустријских објеката и путева
У оквиру делатности Лабораторије за путеве и геотехнику – део за геотехнику издвајају се:
 • теренска и лабораторијска (конторлна и текућа) геомеханичка испитивања квалитета и уградње тла и невезаних материјала за потребе изградње путева и других типова саобраћајних површина, фундирања различитих грађевинских објеката и санације клизишта и других врста нестабилности
 • узорковање поремећених и непоремећених узорака тла
 • консултантске услуге при извођењу свих врста земљаних радова
 • надзор над извођењем насутих брана и контрола квалитета материјала уграђеног у насуте бране, и др.
У склопу делатности Лабораторије за путеве и геотехнику – део за асфалт издвајају се:
 • узорковање и испитивање компоненталних материјала који улазе у састав асфалтних мешавина (камених агрегата, каменог брашна, путних битумена и полимер-модификованих битумена) и битуменских емулзија
 • узорковање и испитивање квалитета свих врста асфалтних мешавина пре и после уградње за потребе пројектовања, текућих или контролних испитивања
 • узимање асфалтних узорака из уграђеног слоја керновањем
 • контрола квалитета производње асфалта на асфалтним базама, израда радних састава асфалтних мешавина и праћење тока уградње асфалта на градилишту
 • израда конвенционалних и специјалних претходних асфалтних мешавина
 • консултантске услуге при извођењу асфалтерских радова
 • испитивања специфичних динамичких карактеристика асфалтних мешавина и узорака из готовог коловозног застора