Centar za materijale-Reference-Akustika_22_20

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за акустику и вибрације

Област делатности обухвата мерење буке у животној и радној средини, мерење комуналне буке и мониторинг буке, мерења звучне снаге извора буке, акустичко зонирање града, научно-истраживачку делатност у области акустике, испитивање материјала, конструкција и елемената зграда у погледу звучне заштите (испитивање и оцењивање звучне заштите зграда, лабораторијска и теренска мерења звучне изолације грађевинских елемената од ваздушног звука и звука удара и мерења времена реверберације и коефицијента звучне апсорпције), акустичка испитивања звучних баријера и испитивања смањења звука каналских пригушивача буке.

Лабораторија интензивно ради и на развоју софтвера и специјалних мерних система за потребе аутоматизације испитивања и примене у области грађевинске физике, као и за потребе еталонирања уређаја за мерење нивоа звука (фонометара, анализатора нивоа звука у реалном времену, филтера за анализу звука, мерних микрофона и пистонфона и калибратора звука).

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Мониторинг буке на подручју града Ваљева
Град Ваљево
Градска управа
2
Мерења буке већег броја објеката Maxi и Shop and Go на територији Србије
Delhaize Serbia
3
Звучна заштита објеката у Београду на води
Belgrade Waterfront
4
Контролна мерења буке по налогу инспектора
Град Београд
Секретаријат за инспекцијске послове
 
2021.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Акустично зонирање Београда
Град Београд
Секретаријат за заштиту животне средине
2
Студија о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда
Град Београд
Секретаријат за заштиту животне средине
3
Контролна мерења буке по налогу инспектора
Град Београд
Секретаријат за инспекцијске послове
 
2020.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Акустично зонирање Београда – израда предлога акустичних зона према важећим прописима, са циљем утврђивања максималних дозвољених нивоа буке на територији Београда и успостављања мера за смањење нивоа буке у животној средини
Град Београд
Секретаријат за заштиту
животне средине
2
Студија о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда
Град Београд
Секретаријат за заштиту
животне средине