Centar za materijale-Ziv_sredina

Центар за материјале

Одељењe за заштиту животне средине

Основна делатност Одељења за заштиту животне средине се односи на инжењеринг и консалтинг у области заштите животне средине: карактеризација отпада, израда Декларација производа о заштити животне средине за грађевинске производе, консалтинг у области управљања индустријским отпадом и технолошко-развојни пројекти у области рециклажних технологија.

Карактеризација отпада (физичка, физичко-хемијска) се спроводи ради класификације отпада за прекогранично кретање, третман и одлагање у складу са прописима који уређују категорију, испитивање и класификацију отпада, као и ради примене рециклата као секундарне сировине.

Велики део истраживања Института ИМС се односи на могућности примене индустријског отпада, нуспродуката или секундарних сировина у грађевинским материјалима, са освртом на РРР принцип, циркуларну економију и анализу трајности животног века грађевинских материјала и производа.

Једна од делатности у Центру за материјале је и оцењивање животног циклуса производа – LCA (Life Cycle Assessment) и EPD (Environmental Production Declaration) грађевинских производа – анализа фаза животног циклуса грађевинских производа узимајући у обзир различите утицаје тих фаза на животну средину.