Centar za materijale-Reference-Keramika

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за грађевинску керамику

Институт ИМС је једина институција у региону и шире која се свеобухватно бави грађевинском керамиком, од испитивања примарних и секундарних сировина, преко оптимизације процеса производње, до квалитета готових индустријских производа и фабричке контроле. У испитивањима се комбинују инструменталне, као и керамичко-технолошке и физичко-механичке методе анализе.

Делатност лабораторије за грађевинску керамику обухвата испитивање подобности керамичких сировина за примену у производњи, испитивање употребљивости природних сировина и утврђивање намене у конкретним производима, испитивање могућности употребе индустријског отпада у циљу замене дела примарних сировина, оптимизацију процеса сушења и печења у лабораторијским и индустријским условима, израду различитих техничких решења, утврђивање узрока дефеката након уградње производа и испитивање индустријских готових производа према важећим европским и националним стандардима.

Најзначајнији пројекти које покрива ова лабораторија дати су у следећој табели:

Р.бр.Референца
1
Елаборати о оцени квалитета oпекарских сировина са различитих локација
2
Елаборати о резултатима испитивања узорака опекарске сировине (глине) из истражних бушотина потенцијалног лежишта
3
Елаборати о резултатима испитивања репрезентативних узорака опекарских сировина са депоније циглане, са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
4
Елаборати о резултатима испитивања узорка опекарске сировине (глина са депоније циглане) са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
5
Елаборати о резултатима испитивања глина са лежишта циглане и мешавина са угљем са препорукама за производњу енергетских блокова
6
Елаборати о резултатима испитивања репрезентативних узорака сировина (глина, песак, шљака) са депоније циглане, са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
7
Пројекат оптимизације сировинских мешавина за производњу енергетских блокова
8
Елаборат о оцени квалитета ватросталних глинa и препорукама за примену у производњи ватросталних и керамичких материјала
9
Елаборат о оцени квалитета бентонита за израду водонепропусних слојева депонија за одлагање отпада
10
Пројекти оптимизације сировинских мешавина за производњу керамичких плочица на бази глина са различитих локалитета
11
ЕПД – Декларација производа о заштити животне средине према СРПС ИСО 14025:2007 И СРПС ЕН 15804:2020 за црепове и фазонске комаде од глине, за елемемте за зидање од глине – група производа блокови од глине
12
Почетни прегледи и надзор фабрика за производњу различитих врста керамике у Србији и иностранству