Centar za puteve i geotehniku-Reference-Geoistr

Центар за путеве и геотехнику - Референце

Геолошко - геотехничка истраживања и испитивања терена
У оквиру наше делатности издвајамо геолошко – геотехничка истраживања и испитивања терена са израдом геотехничке документације за потребе изградње инфраструктурних објеката (путеви, железничке пруге, мостови, индустријски објекти, аеродроми, стамбено – пословни комплекси и др.), као и за потребе израде пројеката санације клизишта и свих врста фундирања, реконструкција и санација објеката различитих намена, просторног планирања и заштите животне средине. Широк спектар активности обухвата теоријска и експериментална истраживања физичких карактеристика и механичких својстава, студија и испитивања у области фундорања за објекте високоградње, нискоградње, саобраћаја и хидроградњ, као и за потребе израде пројеката санације клизишта, нестабилних косина усека и насипа путева и природно нестабилних падина.
Новије референце:
  • гасовод Јужни ток
  • гасовод Турски ток
  • брза пруга Нови Сад – Хоргош
  • рафинерија Панчево
Актуелни пројекти (геолошко-геотехничка истраживања и испитивања терена и израда пројектно – техничке документације):
  • топловод Обреновац – Нови Београд
  • стамбено-пословни комплекс ПФБ у блоку 65 – Нови Београд