Centar za puteve i geotehniku-Odeljenje

Центар за путеве и геотехнику - Референце

Одељење за пројектовање саобраћајница
У оквиру одељења за пројектовање саобраћајница, израђен је велики број пројеката рехабилитације државних путева И и ИИ реда као и пројеката коловозних конструкција са применом нових асфалтних мешавина и савремених технологија грађења. Пројекте прати геодетско снимање терена, оцена стања постојеће коловозне конструкције (мерење подужне равности – ИРИ индекс, макротекстуре коловоза, попречне равности, отпора клизању, носивости коловозне конструкције, снимање оштећености коловоза дигиталном камером), истражни радови (истражне јаме и сондажне бушотине) и лабораторијска испитивања квалитета материјала у слојевима коловозне конструкције и обрада узорака у лабораторији са израдом геотехничких елабората.
Новије референце:
 • Главни пројекат побољшања државног пута ИА реда А1, Београд – Ниш Деоница: Мали Пожаревац – Раља (десна трака)
 • Пројекти појачаног одржавања и рехабилитације коловоза државних путева
  • IA реда (A1: Београд – Ниш, деоница: Врчин – Мали Пожаревац, десна трака)
  • IIA реда (202: Карајукића Бунари – Тутин; 204: Пазариште – Расно)
  • IB реда (35: Карбулово – Трњане; ИБ35: Кладово – Ниш; ИБ39: Бабушница-Пирот)
  • IIB реда (338: Седлари – Варда; 337: Осечина–Пецка; 335: Шљивова–Пецка)
 • Идејни и Главни пројекти саобраћајница C1, C2, C3, C4, C6 и паркиралишта на грађевинским парцелама 7 и 8 на “Јабучком Равништу” на Старој Планини
 • Пројекат за грађевинску дозволу ПГД саобраћајнице Јужни булевар од улице Максима Горког до улице Грчића Миленка
 • Техничка контрола главног пројекта Обилазнице Београда, Сектор 4, петље “Петлово Брдо” и “Орловача”, Сектор 3 зона моста на Сави
 • Техничка контрола пројекта изведеног објекта И фазе аутопута Е-70/Е-75 Обилазница Београда, Сектори 1, 2 и 3
 • Техничка контрола допуне главног пројекта аутопута Е-75 деоница: лева трака “Келебија – петља Суботица – југ”
Актуелни пројекти израде техничке документацијe
 • Рехабилитација коловоза државног пута ИИА 142, деоница Ваљевска Каменица-Шабачка Каменица