Kontrolno telo - Delatnost

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskih proizvoda
Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, kao Kontrolno telo, akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012  (Sertifikat o akreditaciji br. 06-170) pruža svojim klijentima sledeće usluge (Obim akreditacije 06-170):
 Pravila rada Kontrolnog tela
POSUDE POD PRITISKOM
  • Posude pod pritiskom
  • Cevovodi
Ocenjivanje usaglašenosti:
Modul B –  PREGLED TIPA
Modul F –  VERIFIKACIJA PROIZVODA
Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (“Sl. Glasnik RS” br. 87/11)
  • Cevovodi
ODOBRENJE POSTUPKA ZA NERASTAVLJIVE SPOJEVE Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, Prilog I. – tačka 3.1.2 (Sl.glasnik RS br. 87/2011)
KVALITATIVNO KONTROLISANJE (vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultra zvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska)
METALNE KONSTRUKCIJE (čelične, aluminijumske)
-KONTROLISANJE PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE -KONTROLISANJE KOMPLETNOSTI DELIMIČNIH ISPORUKA (montažnih komada) -KONTROLA PRI MONTAŽI -VERIFIKACIJA NOVIH KONSTRUKCIJA -KONTROLISANJE U UPOTREBI -KVALITATIVNO KONTROLISANJE (vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultra zvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska, kontrola geometrije) -KONTROLISANJE POPRAVKI I MODIFIKACIJA -PERIODIČNO KONTROLISANJE -VANREDNO KONTROLISANJE
DELOVI POSTROJENJA I OBJEKATA (procesnih, hidroenergetskih, hidromašinske opreme, hidromehaničke opreme, termo-energetskih, turboenergetskih) pri izgradnji, rekonstrukciji, revitalizaciji i remontu
-KONTROLISANJE PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE -KVALITATIVNO KONTROLISANJE (vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultrazvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska) -KONTROLISANJE POPRAVKI I MODIFIKACIJA -KONTROLISANJE U UPOTREBI -PERIODIČNO KONTROLISANJE
TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA (elektrolučno zavarivanje, gasno zavarivanje, elektrootporno zavarivanje, navarivanje)
-KONTROLISANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE -KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA BAZI ISPITNOG UZORKA -KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA OSNOVU PROVERENIH POTROŠNIH MATERIJALA -KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA OSNOVU PRETHODNOG ISKUSTVA U ZAVARIVANJU -KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA BAZI ISPITIVANJA PRE POČETKA PROIZVODNJE
Imenovanja za module za OPP i nerastavljive spojeve prema Pravilniku (Sl. Glasnik RS, br. 87/11)