NIR kadar_KijanovicA

Научни блок ИМС

Александар Кијановић, мастер инж.маш.
Центар за материјале
Лабораторија за топлотну технику и заштиту од пожара
manunk
Стручно звање:

Стручни саветник

Област:

Грађевински материјали