NIR kadar_StojanovicM

Научни блок ИМС

Марко Стојановић, мастер инж.грађ.
Центар за материјале

Лабораторија за бетон

ms549
Стручно звање:

Стручни саветник

Област:

Грађевински материјали