NIR kadar_CorlukaS

Научни блок ИМС

Стеван Ћорлука, мастер инж.геол.
Центар за путеве и геотехнику
Corluka Stevan
еНаука
ORCID
РИМС-Репозиторијум Института ИМС
LinkedIn
тел: (+381 11) 2650-322 / 419;  064-563 1315
stevan.corluka@institutims.rs
Истраживачко звање:

Истраживач сарадник

Област:

Инжењерска геологија, геомеханика и геотехничко инжењерство

Рођен сам 08.11.1992 године у Кикинди (Србија). Основну школу сам завршио у Руском Селу а средњу школу у Кикинди. Геолошки одсек Рударско-геолошког факултета – смер за геотехнику уписао сам школске 2011/2012. године. Основне студије сам  завршио школске 2014/2015 године општим просеком 8.75; Мастер студије сам завршио школске 2015/2016 године општим просеком 9.00.

Докторске студије уписао сам школске 2016/2017 године на Рударско-геолошком факултету у Београду, научна област Геотехника.

Закључно са школском 2020/2021. године положио сам све испите предвиђене студијским планом и програмом са општом просечном оценом 9.93.

У фебруару 2021.године Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду прихватило ми је тему докторске дисертације на тему: ,,Резидуална чврстоћа смицања непродуктивних средина са ПК Дрмно”

Након завршетка студија, од децембра 2016. године до новембра 2023. године запослен у Рударском Институту у Земуну у лабораторија за геомеханику као стручни сарадник. Учествовао сам у изради више пројеката и студија из области рударства и геологије, геотехничким истраживањима терена, лабораторијским геомеханичким испитивањима, прорачунима фундирања објеката, анализом стабилности косина.

Од новембра 2023. године заснивам  радни однос у Институту за испитивање материјала у Београду, Центру за путеве и геотехнику у Лабораторији за Геомеханику.