NIR kadar_JankovicK

Научни блок ИМС

др Ксенија Јанковић, дипл.грађ.инж.
Центар за материјале
Лабораторија за бетон
dr Ksenija Jankovic
Научно звање:

Научни саветник

Област:

Грађевински материјали

Др Ксенија Јанковић, научни саветник је рођена 23. маја 1966. године у Сремској Митровици, где је завршила основну и средњу школу (математичког усмерења). На Грађевински факултет Универзитета у Београду уписала се школске 1984/85. године. Дипломирала је 1990. године на смеру за бетонске конструкције конструктивног одсека. Последипломске студије на Грађевинском факултету у Београду, Одсек за технологију и организацију извођења радова у грађевинарству је уписала школске 1990/91. године. Магистарску тезу “Истраживање зависности између чврстоће при притиску и зрелости бетона” је одбранила 1994. год. Докторску дисертацију “Полимером модификовани бетони на бази рециклиране опеке” одбранила је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 28.01.1999. год.

На Грађевински факултет у Београду је примљена као један од младих талената у својству сарадника у научно-истраживачком раду у децембру 1992. године. Током рада на факултету учествовала је у научно-истраживачком и лабораторијском раду из области технологије бетона, раду са студентима из области грађевинских материјала, као и изради инвестиционо-техничке документације за санацију бетонских конструкција.

Од 1. марта 1995. године запослена је у Институту за испитивање материјала а.д. – ИМС, Београд. Учествовала је као руководилац и сарадник на атестирању бетонских канализационих цеви и адитива за бетон, испитивању бетонских префабрикованих елемената, претходним пробама бетона, накнадном доказу квалитета бетона, изради пројеката бетона, завршној оцени квалитета бетона, изради документације за производњу елемената ИМС система грађења, испитивању бетона у складу са домаћим и страним стандардима (ISO, ASTM, BS, DIN, EN). У научноистраживачкој делатности, њена истраживања су фокусирана нарочито на: бетоне са рециклираним агрегатом (опека, бетон), полимером модификоване бетоне, микроармиране бетоне, самозбијајуће бетоне, бетоне високих чврстоћа и бетоне изузетно високих својстава. Била је укључена је у стручни надзор над више лабораторија за бетон при фабрикама произвођача бетона. Посебно је значајан њен рад на имплементацији Директиве CPD 89/106 и увођењу европских стандарда из области бетона и бетонских производа. Резултати њених истраживања су примењени на пројектима изградње и санације грађевинских конструкција.

Током 1996. је радила и у Служби система квалитета у Институту ИМС. Била је Руководилац у Лабораторији за бетон у оквиру акредитоване Централне лабораторије за испитивање материјала у Институту за испитивање материјала у периоду 2009-2019.год.

Има лиценце Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта и одговорног извођача радова.

На Државном Универзитету у Новом Пазару, 2007. је изабрана за ванредног професора за ужу научну област Грађевинарство.

За члана Научног већа Института ИМС изабрана је 1999, а од 2014. до данас је Председник Научног већа Института ИМС.

Била је Заменик председника и Председник  Управног одбора Института ИМС 2006-2007.год.

Од 2003. до 2005. је била члан Управног одбора Југословенског друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција.

Од јуна 1996. до октобра 2002. и у периоду 2006. – априла 2011. је била члан редакционог одбора часописа “Материјали и конструкције”. Од априла 2011. до данас је члан редакционог одбора часописа “Грађевински материјали и конструкције”.

Била је члан програмских, редакционих, научних и организационих одбора на више скупова националног и међународног значаја.

Добитник је награде Привредне коморе Београда за најбољи одбрањен докторат у школској 1998/99. години. Др Ксенија Јанковић је 2005. добила диплому Заслужног члана Југословенског друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција у знак признања за залагање и постигнуте успехе у организацији рада и остваривању циљева ЈУДИМК-а као и унапређењу и развоју целокупне струке. Носилац је дипломе Почасног члана Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије од 2014. За допринос развоју научног стваралаштва, добила је Повељу Задужбине Андрејевић, 2014. године.

Била је ангажована на пројектима технолошког развоја из области грађевинарства које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  од 2002-2019. До сада је објавила преко 200 научних радова, 9 техничких унапређења и пријавила је 2 патента. Имала је више предавања по позиву на скуповима међународног значаја.

Др К. Јанковић је била руководилац иновационог пројекта “Бетонски блок од пенобетона”, ИП06-8205 у току 2006. године, који је финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Руководила је пројектом “Примена индуистријског отпадног материјала у производњи бетона” са Slovenian National Building and Civil Engineering Institute у оквиру научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније у периоду 2016-2017. Била је члан је Управног одбора пројекта COST Akcije TU 1404 “Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures”, 2014-2018. Руководила је билатералним пројектом „Tailor made self-compacting heavyweight concrete with waste materials“ између Србије и Турске 2021-2023. Тренутно учествује на пројекту Erasmus+ project: 101111694 — GREENCO, Education for GREEN transformation of COnstruction sector, coordinator University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2023-2026.

Учествовала је у изради предлога пројекта за FP7, COST, ERASMUS + и H2020.

У оквиру научних истраживања која води, више младих истраживача  је експериментални део докторских дисертација, магистарских теза и мастер радова урадило под њеним руководством.

Члан је Комисије за разматрање пријава на Јавни позив Министарства за суфинансирање издавања научних часописа у Републилци Србији; монографија у Републици Србији; одржавања научних скупова у Републици Србији и учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Рецензирала је више иновационих пројеката које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Рецензент је за међународне часописе: Construction and Building Materials, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, International Journal of Pavement Engineering, Science of Sintering, Technical Gazette, Građevinar i Journal of Civil Engineering and Construction Technology.

Чланство у научним и стручним организацијама:

 • Члан Друштва грађевинских конструктера Србије (ДГКС)
 • Члан Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије (ДИМК)
 • Члан Друштва за интегритет и век конструкција (ДИВК)
 • Члан Инжењерске коморе Србије
 • Члан IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), 2010.
 • Члан RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures).

Од 1996. је члан више комисија Савезног завода за стандардизацију. Тренутно је члан Комисије за бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон КС У 071 Института за стандардизацију Републике Србије.

Значајније референце:

 1. Janković, K., Nikolić, D. and Bojović, D. (2012): “Concrete paving blocks and flags made with crushed brick as aggregate”, Construction and Building Materials, Vol. 28, 659-663, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.10.036
 2. Janković, K., Stanković, S., Bojović, D., Stojanović, M., and Antić L. (2016): “The influence of nano-silica and barite aggregate on properties of ultra high performance concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 126, 147-156, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.09.026.
 3. Jankovic, K., Lončar, Lj., Bojović, D. and Stojanović, M (2016): “Durability of concrete with different types of cement”, Romanian Journal of Materials, Vol. 46, No. 2, 215-221.
 4. Janković, K., Šušić, N., Stojanović, M., Bojović, D. and Lončar Lj. (2017): “The influence of tailings and cement type on durability properties of self-compacting concrete”, Technical Gazette, Vol.24, No.3, 957-962, DOI: 10.17559/TV-20160304113800.
 5. Студија “Валоризација шљаке из ТЕ”, Институт ИМС, Уговор: ЕПС бр. 546/15-14 од 23.04.2014; ИМС бр. 41-4134 од 23.04.2014., Институт ИМС, 2014.

Линк за приступ подацима на порталу е-наука: https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp04173