Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost2

Центар за конструкције и преднапрезање - Делатност

Лабораторија за испитивање конструкција

Поред испитивања која се спроводе по акредитованим методама, Лабораторија спроводи и друга механичка испитивања за која поседује сву неопходну опрему, на захтев Наручиоца:

Р.бр. Неакредитована метода Референтни документ
1
Испитивање стенских анкера за обезбеђење ископа и тунелску подграду
DIN 21521-2-1993 G ASTM D4435-04
2
Испитивање преднапрегнутих геотехничких сидра (анкера)
EN 1537 ASTM A0981-97R02
3
Испитивање стабала бетонских стубова за надземне водове називног напона 0.4 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV
Техничке препоруке ЈП ЕПС
4
Испитивање префабрикованих бетонских производа – Елементи за ограде
SRPS EN 12839
5
Испитивање преднапрегнутих бетонских прагова
SRPS EN 13230-2:2010
6
Испитивање префабрикованих бетонских производа – Стубови и јарболи
SRPS EN 12843
7
Испитивање дрвених стубова за надземне водове
SRPS EN 14229
8
Испитивање самоносећих изолационих сендвич-панела са двостраном металном облогом
SRPS EN 14509:2014
9
Испитивање поклопаца шахтова на површинама на којима се одвија моторни и пешачки саобраћај (израђени од композитних материјала)
Pr EN 124:2004
10
Уређаји за смањење саобраћајне буке- Неакустичке карактеристике- Део 1: Механичке перформансе и захтеви за стабилност
SRPS EN 1794-1
11
Термопластичне цеви – Одређивање крутости прстена
SRPS EN ISO 9969
12
Термопластичне цеви – Одређивање савитљивости по ободу
SRPS EN ISO 13968:2009
13
Одређивање чврстоће пластичних цеви на спољашње утицаје (без и са металним ојачањем)
ASTM D 2412-02
14
Методе испитивање зиданих конструкција-Део 1: Одређивање чврстоће при притиску
SRPS EN 1052-1:2010
15
Методе испитивање зиданих конструкција-Део 3: Одређивање почетне чврстоће при смицању
SRPS EN 1052-3:2010
16
Методе испитивање додатних компоненти за зидане конструкције – Део 9: Одређивање отпорности надвојних греда према савијању и смицању
SRPS EN 846-9:2009
17
Стубови за осветљење, Део 8: Метода за проверу димензионисања испитивањем
SRPS EN 40-8
18
Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Неомекшани поливинилхлорид (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)- Део2: Спецификације за ревизионе отворе и контролне коморе код дубоких подземних инсталација у зони саобраћаја
SRPS EN 13598-2:2010
19
Сигурносне мреже- Део 1: Захтеви за сигурност, методе испитивања
SRPS EN 1263-1:2009
20
Телескопски грађевински подупирачи
SRPS EN 1065:2009
21
Испитивање сталних металних система ограда и рукохвата у зградама
ASTM E 935-00
22
Испитивање стакла код сталних стаклених ограда и балустрада
ASTM E 2353-06
23
Испитивање чврстоће носећих панела
ASTM E 72-02
24
Мердевине- Део 2: Захтеви, испитивање обележевањe
SRPS EN 131-2:2011
25
Палете за руковање материјалима- Равне палете- Део 1: Методе испитивања
SRPS EN ISO 8611-1:2013